Bart Zantman

Onlangs heb ik het besluit genomen om vanaf komend jaar onder mijn eigen naam verder te gaan in het vak, vanuit een sterke drang naar creatieve autonomie en de wil zelfstandig te ondernemen als allround bureau. Daarin richt ik me op een integrale ontwerpbenadering, wetende dat samenwerking op verschillende niveaus tot een verhoogde kwaliteit leidt.

"In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal" Willem Bilderdijk (1756-1831)

Deze uitspraak is in algemene zin leidend voor het besef dat alles wat we vandaag doen ergens uit voortkomt. Het vak kan alleen begrepen worden door verdieping in die geschiedenis, de rituelen en tradities. Maar het vak verandert. Hoewel we de toekomst niet kennen, probeer ik die zo goed mogelijk in te schatten om continue te anticiperen.

Visie op onze omgeving

Deze woorden zeggen ook iets over hoe ik kijk naar het landschap, de natuur, de mensen, dorp en stad. Onze omgeving is beïnvloed door het geologisch verleden, natuurlijke ontwikkelingen en de invloed van onze voorouders. Dit vraagt om een respectvolle grondhouding in alles wat we doen, want alles wat we ontwikkelen heeft effect op de omgeving.
We hebben onze planeet te leen en ik zie dat als een plicht tot een voortdurende zoektocht naar biobased oplossingen in een circulaire aanpak.

Tijdloosheid en het handschrift

Een gebouw moet daarom in de basis een bescheiden positie innemen in ruimte en tijd en op een vanzelfsprekende manier beantwoorden aan de plek waar ze staat. Daarin moet het ´eigene´ van de plek overeind blijven, wat niet betekent dat een gebouw niet tot verrassing en verwondering mag leiden: Goeie architectuur beweegt zich in mijn ogen tussen vrijheid en vastomlijnde regels, tussen verrassing en vanzelfsprekendheid en mag een eigen handschrift hebben. Architectuur moet verder gaan dan het voor de hand liggende en niet vervallen in platte historiserende imitaties of een schreeuwerig ´anders-willen-zijn´.

Context en persoonlijke waarde

Mijn ontwerpaanpak is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de context en de gebruiksruimte. Door de gebruiker uit te dagen worden gedurende het ontwerpproces persoonlijke waarden geïdentificeerd. Deze worden verbonden met ontwerppotenties van de context. Door vaktechniek te combineren met een intuïtieve vormgeving, kan architectuur schoonheid, betekenis en persoonlijke waarde toevoegen aan een project.

Toewijding en integraal denken

Ik zie samenwerken hierin als hét nieuwe model: met andere disciplines buiten het vakgebied maar ook binnen de branche. Daardoor ontstaat dynamiek, gelaagdheid en continue vernieuwing. Dit past bij mijn visie op het vak dat continue aan verandering onderhevig is en zichzelf voortdurend zal moeten bevragen om nieuwe oplossingen te vinden. Door met toewijding bovenop het ontwerp en het technische proces te zitten, wordt een tijdloze kwaliteit nagestreefd. In mijn ogen moet de architect een krachtige rol spelen in deze processen om te zorgen voor blijvende, toegevoegde waarde.

Hier wordt aan gewerkt

 • een circulair ontwerp en interieur van een atelier en vergaderruimte in Leeuwarden
 • een verbouwing van een historische boerderij tot modern dubbel woonhuis
 • een herstructurering van een kantoorgebouw tot overdekte stadsmarkt icm horeca
 • diverse bijgebouwen aansluitend op tuin en woning in Drachten, Leeuwarden en Groningen
 • een bio based hub i.c.m. laboratoria, samenwerkend in GEAR
 • diverse eco-projecten in landschappelijke context China, samenwerkend in AZA-int.
 • (stads) appartementen in Leeuwarden en Heerenveen i.s.m. Achterbosch Architecten
 • villa’s in rurale en stedelijke context in Leeuwarden, Groningen en Tytsjerk i.s.m. Achterbosch Architecten
 • woningbouw grondgebonden in Groningen en Leeuwarden i.s.m. Achterbosch Architecten
 • een dubbel woonhuis Wiarda i.s.m. Achterbosch Architecten
 • commissielidmaatschap welstand Hus en Hiem Leeuwarden
 • onderwijs in bouwtechniek NHL-Stenden
 • onderzoek naar industrieel en circulair bouwen, samenwerkend in GEAR